Menu

Algemene voorwaarden

 

1.     Toepasselijkheid

1.1           Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door DNA Gelderland en/of DNA Noord-Brabant gevestigd te Nijmegen verder te noemen “gebruiker”, te leveren producten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2           In deze algemene voorwaarden wordt met de "klant" bedoeld: iedere (rechts)persoon die bij of via gebruiker diensten afneemt en/of koopt.

1.3           Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

 

2.     Totstandkoming en wijziging overeenkomst

2.1           Alle aanbiedingen en offertes door gebruiker, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen. Eerst door schriftelijke (order)bevestiging van gebruiker of door feitelijke uitvoering door gebruiker komt een overeenkomst tot stand.

2.2           Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van gebruiker ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.

 

3.     Uitvoering van de overeenkomst

3.1           De overeenkomst tussen gebruiker en klant wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

3.2           Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de klant de gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Gebruiker dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

3.3           Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

3.4           De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de klant de gegevens aan gebruiker ter beschikking heeft gesteld.

 

4.     Tarieven en kosten

4.1           Alle prijzen zijn in euro’s en zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

4.2           De in de aanbiedingen van gebruiker weergegeven bedragen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

4.3           Gebruiker behoudt zich het recht voor om jaarlijks de tarieven aan te passen, dit op basis van stijging van loonkosten en inzet van middelen waaronder websites. Dit wordt minimaal twee maanden voor de start van het nieuwe jaar gecommuniceerd.

 

5.     Opzegging

5.1           Het abonnement voor de DNA-netwerken wordt stilzwijgend verlengd met een jaar. Tenzij drie maanden voor de start van de verlengingsdatum het abonnement schriftelijk wordt beëindigd. Indien dit niet is gebeurd, wordt het gehele jaarbedrag in rekening gebracht.

 

6.     Betalingsvoorwaarden

6.1           Het jaarbedrag wordt in één keer in rekening gebracht.

6.2           Betaling dient steeds plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum. De klant is niet gerechtigd om enige vordering op gebruiker te verrekenen met de door gebruiker in rekening gebrachte bedragen.

6.3           Is de klant in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.

 

7.     Intellectueel eigendom

7.1           Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die door gebruiker zijn gebruikt voor de uitvoering van de DNA-netwerken, zijn en blijven het eigendom van gebruiker. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van gebruiker.

 

8.  Aansprakelijkheid

8.1           Indien gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

8.2           Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

8.3           Indien gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van gebruiker beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

8.4           De aansprakelijkheid van gebruiker is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

8.5           Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

8.6           Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan gebruiker toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

8.7           De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of zijn leidinggevende ondergeschikten.

 

9.  Overmacht

9.1           Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, en rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

9.2           Onder het begrip ‘overmacht’ als bedoeld in deze algemene voorwaarden wordt in ieder geval verstaan, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker of van derden daaronder begrepen. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.

9.3           Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht worden de verplichtingen van gebruiker opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van de verplichtingen door gebruiker niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat ter zake enige gehoudenheid tot schadevergoeding zal bestaan.

9.4           Indien gebruiker bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

 

10.  Klachten

10.1           Eventuele klachten over een door gebruiker geleverde dienst, bejegening of nalating door gebruiker of een van haar medewerkers, dienen terstond door de klant aan gebruiker schriftelijk en gemotiveerd te worden medegedeeld.

10.2           Een klacht kan tevens betrekking hebben op derden die in opdracht van gebruiker werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgevers van DNA-netwerken hebben verricht.

 

11.  Geschillenregeling

11.1         Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op deze overeenkomst of die uit deze overeenkomst voortkomen, zullen in eerste aanleg worden beslecht door uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de gebruiker ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst is gevestigd.

11.2         Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

12.  Privacy

12.1      DNA-netwerken vindt het belangrijk om goed met uw persoonsgegevens om te gaan. Lees hiervoor ons privacybeleid op de website.

 

13.  Toepasselijk recht

13.1         Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

13.2         Op een met gebruiker gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

 

14.  Vindplaats en wijziging voorwaarden

14.1         Deze voorwaarden zijn vermeld op de website www.denieuwearbeid.nu.

14.2         Van toepassing is steeds de laatst geplaatste versie c.q. de versie die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met gebruiker.

 

 

Meer informatie

DNA – Javastraat 68 – 6524 MG Nijmegen - 024-20 22 092 – secretariaat@denieuwearbeid.nu